Πανεπιστήμιο Κρήτης
Υπηρεσίες Καταλόγου
Σύστημα επανέκδοσης κωδικού πρόσβασης φοιτητή
 Στο σύστημα επανέκδοσης κωδικού πρόσβασης φοιτητή έχουν δικαίωμα πρόσβασης μόνο τα εξουσιοδοτημένα μέλη της γραμματείας του κάθε τμήματος.
@uoc.gr
Εργαστήριο Επεξεργασίας Δεδομένων ΣΘ & ΤΕ